Partiprogram om migration

Lämna en kommentar

9 juni, 2016 av Harkling

I förra inlägget skrev jag om Anna Hedenmos intervju med Stefan Löfven i SVT:s Agenda 2016-03-13 och behandlade där de två första av tre uttalanden från statsministern som jag ville titta närmare på. Det tredje kräver mer utrymme och får därför ett eget kapitel. Det var Löfvens påstående att SD ”av ideologiska skäl inte vill ha någon invandring” som gjorde mig nyfiken. Är det verkligen så? Vilken ideologi stödjer de sig i så fall på? Hur ser de andra partierna på migrations- och integrationspolitiken, som i dag enligt SVT är den fråga väljarna är mest intresserade av?

Jag har förutom att läsa om frågan i SD:s partiprogram tittat på S, MP, V (eftersom det är dessa tre som står bakom nuvarande politik) och på M (som största oppositionsparti). Googling på respektive program ger flera träffar. Jag har för samtliga försökt hitta det som bäst presenterar partiets åsikt.

SD har ansetts gynnat av att ha satsat på nätet för att sprida sitt budskap. Om man jämför hemsidornas utformning och tydlighet så förstår man varför. En begriplig och lättillgänglig information som vänder sig till tänkbara väljare, även sådana som kanske inte är speciellt intresserade av eller insatta i politik, borde alla partier eftersträva. SD har definitivt en sådan. Det är lätt att hitta det man söker. Texterna är rensade på onödiga utläggningar och rubriksättningen är tydlig. Så här ser det ut:

Invandringspolitik
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Invandring ska inte användas som ett substitut till riktig flyktinghjälp. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.
• Stoppa massinvandringen
• Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
• Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
• Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
• Försörjningskrav för att ta in anhöriga
• Ett generöst återvandringsbidrag
Här ligger sedan en knapp för den som vill läsa mer.
Sidan finns på https://sd.se/var-politik/

Åskådligt, klart och koncist. En inledande text sammanfattas i de efterföljande punkterna som är målsättning och åtgärdsbeskrivning på samma gång. Den ideologi Löfven nämnde i sitt uttalande, eller något som i övrigt stödjer hans påstående, ser jag inget av. Inte heller något som andas rasism. I stället ligger SD:s programförklaring väl i linje med den politik som nu i praktiken förs av S.

Men vad säger deras partiprogram?

När det gäller utformningen har man splittrat frågan på flera olika rubriker och det är därför svårt att få en tydlig bild av helheten. I texterna är det mycket ordbajsande, massor av slaskord, innan man äntligen kommer fram till kärnan i innehållet. Om man över huvud taget gör det. Dessutom är svenskan – rent språkligt – på sina ställen dålig. Så här skriver man:

Socialdemokraterna: Integration och mångfald
”När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen. Vi arbetar för en politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering. Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.”

Hela detta stycke är en lägesbeskrivning, en uppräkning av påståenden som alla kan skriva under på, men här finns inga konkreta besked om hur partiet vill nå fram till sina målsättningar. Inget om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Texten fortsätter:

”Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är fortfarande skev mellan Sveriges kommuner. Ansvaret måste delas på ett rättvist och rimligt sätt inom Sverige. Därför är det positivt att det nu finns stor uppslutning kring kravet alla kommuner nu måste ta ansvar för ett värdigt och rättvist mottagande – ett krav som Socialdemokraterna drivit i förhandlingar med andra partier.”

I detta stycke återigen bara lägesbeskrivning. Dessutom en inaktuell sådan efter lagen om kommunernas skyldighet att ta emot asylsökande, som trädde i kraft i våras. Lite mer konkret blir det i nästa:

”Vi har inrättat ett snabbspår för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete. Vårt mål är att nyanlända som inte är i behov av särskilt stöd ska vara i arbete eller studier två år efter att uppehållstillstånd har beviljats.”

En hög målsättning om man betänker att en stor del av de nyanlända knappt ens har grundskolekompetens. Och det var allt under den rubriken, men fortsättning följer:

”Vi socialdemokrater arbetar för:
Snabbt jobb genom språk, utbildning och bostad
• Bättre utbildning i svenska
• Effektivare valideringsprocess
• Ökad möjlighet till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb
• Aktiva åtgärder mot diskriminering inom arbetslivet
• Åtgärder för fler bostäder”

Det låter ju bra, men återigen saknas en plan för HUR. Vilka åtgärder är det man tänker sig? Målsättningarna fanns redan runt sekelskiftet, men har ännu inte gett önskat resultat.
Fler punkter:

Varje barn ska få en bra utbildning i förskola och skola
• Ökat stöd till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar
• Bättre förutsättningar för att lära sig svenska och utveckla sitt modersmål”

Hur ska stödet utformas? Skolan har tilldelats mer resurser de senaste åren än någonsin tidigare. Ändå förbättras inte resultaten. Det borde stå klart att det behövs andra åtgärder än de ekonomiska. Och vilka förutsättningar är det man talar om? HUR skapas sådana förutsättningar?

Alla kommuner ska bidra i mottagandet
• Alla kommuner ska bidra för snabb etablering
• Kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar samt rimliga och stabila ekonomiska villkor”

Hur kommer finansieringen se ut när statsbidragen för flyktingmottagande till kommunerna upphör? Eller kommer de att fortsätta?

Det civila samhället har en nyckelroll
• Folkrörelsers och föreningars insatser för ett gott mottagande ska ges stöd för ett bättre mottagande”

Man förlitar sig alltså på civilsamhället för att förverkliga de mål man vill uppnå?

Främlingsfientlighet
• Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. På de principerna vilar vårt samhälle. Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell tillhörighet eller religion.
• Ytterst handlar rasism och främlingsfientlighet om att peka ut ett ”vi” och ställa det mot ett ”dom” för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter. Vi socialdemokrater hävdar med bestämdhet att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra. Det bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärdspolitiken. Kampen mot rasism handlar också om att bekämpa fördomar.
• Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller homofobi. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället”.

Vackra ord, men tungläst och – återigen – inga konkreta åtgärder. I politisk handling har denna viljeyttring, som inte är ny, hittills snarast lett till ökade spänningar genom att olika gruppers intressen har hamnat i konflikt med varandra och därmed skapat motsättningar (t.ex. nyanlända kontra pensionärer, nyanlända barn som tillåts gå före i skolköer, nyanlända som särbehandlas positivt genom att de får fri eller starkt subventionerad vård, tandvård, utbildning för att nämna några exempel).

Sammanfattningsvis imponerar inte det socialdemokratiska partiprogrammet i något avseende. Här finns inte heller något om den nya inriktning partiet praktiserat sedan i höstas. Det som redovisas här kunde lika väl vara skrivet för femton år sedan. http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/

De andra partiernas program får en mer kortfattad beskrivning.

Miljöpartiet har liksom (S) bakat in migrationsfrågan under flera olika rubriker och här finns inget som förtjänar beteckningen ”konkret åtgärdsprogram”. Bara en övergripande lägesbeskrivning samt några likaså övergripande och mycket flummigt uttryckta önskemål. http://www.mp.se/om/partiprogram

Vänsterpartiets program tycks inte ha genomgått någon förändring sedan början av 70-talet. Där finns mycket ideologiskt tugg i sant socialistisk anda, men inga konkreta förslag till praktisk handling eller besked om finansiering. Ett plus är presentationen på lätt svenska, men även denna är snarare en ideologisk deklaration än ett åtgärdsprogram. http://www.vansterpartiet.se/

Moderaternas program är lika pedagogiskt, tydligt och välformulerat som SD: s och fyller alla krav vad gäller presentation av konkreta åtgärder. Också här finns en sammanfattning i punktform. http://www.moderat.se/politik

Inrikesminister Anders Ygeman har anmälts och prickats i Konstitutionsutskottet för att han varit alltför tydlig. I (S)-regeringen är han den som har störst förtroende – kanske just på grund av sin tydlighet. Länge har det framstått som en målsättning för politiker att uttrycka sig luddigt i olika sammanhang. Det finns skäl för ett omtänk på den punkten, inte minst vid utformningen av partiprogram. Då blir det kanske också lättare att hålla sig till fakta i debatter.

För den som vill ha en riktigt bra beskrivning ur gräsrotsperspektiv av hur svensk flyktingpolitik i nuläget ser ut, kan jag rekommendera att gå in på ”Det goda samhället” och läsa Erik Hörstadius inlägg ”Håll gränsen”. https://detgodasamhallet.com/2016/06/08/erik-horstadius-hall-gransen/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s